บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 2 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
038 687 513-4